VAŠE PŘÁNÍ JE PRO NÁS VÝZVOU


Produkty

Průběžný audit

Jedná se zejména o následující činnost: Ověření bilanční kontinuity. Kontrola sestavení účtového rozvrhu a vazba na účetní výkazy, příp. pomoc při jeho sestavení. Kontrola ověření obsahu směrnic pro vedení účetnictví, případně pomoc při jejich vypracování. Kontrola systému...

—————

Audit řádné (mimořádné, mezitímní) účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy ovládané osoby

Provedeme audit řádné (mimořádné, mezitímní) účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy mezi propojenými osobami. Postupováno bude podle obecně závazných právních předpisů a směrnic Komory auditorů České republiky a to zejména: Zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR v plném...

—————

Daňové poradenství

Podle potřeb společnosti provádění daňového poradenství ve smyslu zákona č. 593/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.

—————

Účetní poradenství

Provádění účetního poradenství ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, zákona č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník, českých účetních standardů a dalších norem, vymezující danou oblast.

—————

Znalecká činnost

Provádění znalecké činnosti ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb. – o oceňování majetku, zejména: Oceňování nehmotného majetku a majetkových práv. Oceňování podílů v obchodních společnostech. Oceňování čistého obchodního jmění společností. Oceňování pohledávek a závazků. ...

—————

Ekonomické poradenství

Činnost zaměřená zejména na: Projekty slučování, splynutí a rozdělení společností. Transformace společností v jinou právní formu. Zpracování podkladů pro žádost o úvěr. Zpracování vnitropodnikových kalkulací výkonů…

—————

Činnost advokátní kanceláře

Historie Advokátní kancelář byla založena v únoru 1991. Od počátku se zaměřila na obchodní a občanské právo. Právní služby Poskytujeme právní poradenství, sepisování právních dokumentů, asistenci při obchodních jednáních, jakož i zastupování v řízeních před soudními i správními orgány České...

—————