VAŠE PŘÁNÍ JE PRO NÁS VÝZVOU


Průběžný audit

Jedná se zejména o následující činnost:

 • Ověření bilanční kontinuity.
 • Kontrola sestavení účtového rozvrhu a vazba na účetní výkazy, příp. pomoc při jeho sestavení.
 • Kontrola ověření obsahu směrnic pro vedení účetnictví, případně pomoc při jejich vypracování.
 • Kontrola systému zpracování účetnictví s případnými návrhy na jeho zlepšení.
 • Kontrola vnitřního kontrolního systému. V případě nedostatků navrhneme doporučení na jeho zlepšení.
 • Kontrola a ověření náležitostí a věcné správnosti účetních dokladů. V případě nedostatků pomoc při jejich odstraňování.
 • Pomoc při vypracování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku minulého účetního období z hlediska dodržení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník a stanov (společenské smlouvy) společnosti.
 • Metodická pomoc při inventarizacích majetku a závazků.
 • Pomoc při stanovení výše opravných položek k majetku.
 • Vypracování finanční analýzy a její interpretace.
 • Případně další činnosti, které vyplynou z průběžných zjištění a z potřeb vedení společnosti.
 • Případné zjištěné nedostatky budou projednány s vedením společnosti s cílem jejich odstranění do vypracování závěrečné zprávy a výroku auditora o účetní závěrce.